Privacyverklaring

Privacy Statement debewustzijnversneller.nl

Dit is de privacyverklaring van debewustzijnversneller.nl, gevestigd aan Brinklaan 5 1404 EP Bussum.(hierna: de “bewustzijnversneller” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

De bewustzijnversneller is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Persoonsgegevensverwerking

Indien u een opdracht aan de bewustzijnversneller verstrekt, verwerkt de bewustzijnversneller persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de bewustzijnversneller verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van en/of vraag  aan de bewustzijnversneller kan het daarbij ook gaan om financiële, gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige uitvoering en nakoming van de dienstverleningsovereenkomst zal de bewustzijnversneller alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige uitvoering en nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de bewustzijnversneller verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. De dienstverleningsovereenkomst alsmede de algemene voorwaarden van de bewustzijnversneller zijn van toepassing.

Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Opdracht.
De bewustzijnversneller gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om een dossier aan te maken en ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst. De bewustzijnversneller gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om een dossier aan te maken en ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), geeft u toestemming door ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van De bewustzijnversneller, omdat de bewustzijnversneller de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

Nieuwsbrief
Wij gebruiken uw e-mailadres verder eventueel om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Geautomatiseerde besluitvorming
De bewustzijnversneller neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de bewustzijnversneller) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Opdrachtdossier
Wij bewaren de dossiers en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende 5 jaar nadat het dossier gesloten is. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de bewustzijnversneller verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt). De Bewustzijnversneller en de gegevensverwerker hebben een (Data Processing Agreement) verwerkingsovereenkomst om data te verwerken en om aan de specifieke wettelijke verplichtingen ten aanzien van de GDPR te voldoen.

Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de bewustzijnversneller heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de bewustzijnversneller de financiële administratie verricht. Met deze partij heeft de bewustzijnversneller een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan justitie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies die wij gebruiken
De bewustzijnversneller gebruikt analytische, functionele en noodzakelijke cookies die zeer weinig invloed hebben op uw privacy. U geeft toestemming voor cookies door op akkoord te klikken of door te gaan op de site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kunt u vinden in de Cookies Beleid.
Telefoonnummers en emailadressen worden niet opgeslagen in cookies.

Hoe worden uw gegevens beveiligd
De bewustzijnversneller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ debewustzijnversneller.nl. De bewustzijnversneller heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Uw gegevens worden versleuteld en binnen een beveiligde omgeving opgeslagen en verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de bewustzijnversneller en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debewustzijnversneller.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De bewustzijnversneller wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.
De Bewustzijnversneller
Dhr Peter van der Vliet
e-mailadres: peter@debewustzijnversneller.nl
telefoonnummer: 06 – 53 93 77 67.
KvK-nummer ………
Dhr. Peter van der Vlietis de Functionaris Gegevensbescherming van De Bewustzijnversneller

De Bewustzijnversneller 2020 ©

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We respecteren jouw privacy.